Оволодіння майбутніми педагогами позашкільної освіти основними знаннями, уміннями, навичками з психології позашкільної освіти 

Мета - підготовка майбутніх педагогів до здійснення професійної діяльності у сфері позашкільної освіти, оволодіння ними основними знаннями, уміннями, навичками, компетенціями для провадження ефективного навчально-виховного процесу у закладах позашкільної освіти.

Вивчення дисципліни передбачає вирішення таких завдань:

  • засвоєння студентами сукупності теоретичних знань з історії позашкільної освіти, поглиблення їх загальноосвітньої, фундаментальної і фахової підготовки;
  • розширення знань з історії освіти та історії позашкільної освіти, розробка та виконання індивідуальних творчих завдань з питань історії позашкільної освіти;
  • удосконалення культури праці та розвиток комплексу особистісних компетенцій, необхідних кожному студентові як майбутньому педагогу.

Основна мета засвоєння курсу – сформувати систему базових знань щодо основ організації та ведення бізнесу, набути умінь аналізу та планування бізнесу в ринкових умовах, здібностей обґрунтовувати необхідність та джерела створення власної справи.

Дисципліна «Основи бізнесу» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Основи бізнесу» покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей задатки здійснення бізнесу, розширити можливості працевлаштування, сформувати основи економічного мислення у кожного громадянина суспільства, що дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

Основна мета засвоєння курсу – сформувати систему базових знань про економічні відносини та закономірності функціонування ринку освітніх послуг . 

Дисципліна «Економіка ринку освітніх послуг» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Економіка ринку освітніх послуг» доповнює знання студентів неекономічних спеціальностей, отримані з фахових освітніх дисциплін, щодо особливостей функціонування освітніх закладів різних рівнів в конкурентному ринковому середовищі сучасної економіки, дає уявлення про освітню сферу як складову економічної системи суспільства.  

Курс замовлений на запит для проведення підсумкового екзамену з англійської мови для студентів інженерно-технічних спеціальностей.

Курс "Психологія" для  студентів інженерно-педагогічного факультету (11 СОТ)

курс Психологія. лекції 1-й курс Інженерно-педагогічного факультету: групи такі: 11, 12, 13, 14, 15, 16.