Для проведення 1 туру студентської олімпіади з БІОЛОГІЇ

Курс розрахований на студентів 4 (за новими навчальними планами 2 і 3) курсів ОР "Бакалавр" спеціальностей "Біологія та здоров"я людини " та "Хімія" (додаткова кваліфікація "Біологія") як денної, так і заочної форми навчання.Передбачає лекційні та лабораторні заняття, форми контролю екзамен, залік (у різних груп і форм навчання), різну кількість годин і обсяги.

Дистанційний курс навчальної дисципліни «Анатомія людини» створений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

Дистанційний курс навчальної дисципліни «Імунологія» складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Курс вибіркової навчальної дисципліни «Антропологія» складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Курс призначений для здобувачів першого рівня вищої освіти - студентів 32 Б групи природничого факультету, які опановують дисципліну Ґрунтознавство.

 

Електронний курс "Біоценологія" призначений для сприяння опануванню дисципліни магістрантами 2 року навчання спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Курс призначений для здобувачів першого рівня вищої освіти - студентів 32 Б групи природничого факультету, які опановують дисципліну Ґрунтознавство.

 

Автор курсу: доцент кафедри біології кандидат біологічних наук Кустовська Алла Валентинівна

Метою курсу «Сучасні наукові дослідження» є формування у аспірантів знань про організацію сучасних наукових досліджень, оволодіння методами наукових досліджень у галузі природничих наук, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень в умовах лабораторії та в польових умовах, набуття необхідних навичок для здійснення фахової науково-дослідної роботи та її презентації у науковому середовищі.

 Спеціальність 101 Екологія, шифр дисципліни СП02, цикл дисциплін спеціальної підготовки

Автор курсу: доцент кафедри біології кандидат біологічних наук Кустовська Алла Валентинівна

Метою курсу «Сучасні наукові дослідження» є формування у аспірантів знань про організацію сучасних наукових досліджень, оволодіння методами наукових досліджень у галузі природничих наук, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень в умовах лабораторії та в польових умовах, набуття необхідних навичок для здійснення фахової науково-дослідної роботи та її презентації у науковому середовищі.

 Спеціальність 101 Екологія, шифр дисципліни СП02, цикл дисциплін спеціальної підготовки

Обовязкова для вивчення дисципліна (за вибором ЗВО), згідно навчального плану 2019 року вивчається на 4 курсі (ОКР Бакалавр) у VIII семестрі на денній (12 год. лекційних, 24 год. лабораторних занять) та на заочній формах навчання (6 год. лекційних, 10 год. лабораторних занять).Форма контролю  залік (1 год.)

Основна мета вивчення курсу полягає у поглибленні знань студентів про анатомію та морфологію, особливості онтогенезу та фенологію деревних рослин, таксономічний склад дендрофлори, а також в опануванні сучасних методик дендрологічних досліджень.

 Вивчення дисципліни «Дендрологія» дозволить студентам опанувати основи дендрофлористики та дендрофітоценології, екологічні особливості деревних рослин та їх раціональне використання у господарській діяльності людини.

Еволюційна біологія» курс який читається для  підготовки фахівців освітнього рівня магістр, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014.05 Середня освіта «Біологія та здоров'я людини »

Дистанційний курс пропонується студентам за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Дистанційний курс рекомендовано для підготовки студентів за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Курс для студентів ОКР Бакалавр, освітня програма Середня освіта Біологія (шифр 014.05) для студентів І року навчання (1 семестр) згідно навчальгого плану 2022-23 навчального року. Курс передбачає 34 аулиторних годин (17 год. лекцій, 17 год. лабораторних занять), залік 1 година. Курс розбитий на 2 змістовних модулі.

Розробник курсу: канд. біол. наук, доц. Журавель Н. М.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)” є особливості анатомічної та морфологічної будови зовнішніх форм та внутрішніх структур вищих рослин, зокрема особливості будови рослинної клітини та її відмінності від тваринної клітини, а також клітин грибів і прокаріотичних організмів; особливості тканинної будови рослинних організмів; особливості будови і видозміни вегетативних і репродуктивних органів рослин у зв’язку з пристосуванням до екологічних умов навколишнього середовища, розселення та розмноження; основні напрями анатомічної та морфологічної еволюції рослин.

Дисципліна “Філогенія хордових ” відноситься до вибіркових і  викладається на першому курсі  для підготовки фахівців освітнього рівня магістр, галузі знань   01 Освіта, спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Географія грунтів з основами грунтознавства є одною з основних дисциплін у підготовці вчителів географії. Вона вбирає сучасні досягнення грунтознавства, географії, екології, ботаніки, хімії та інших наук. Тому, засвоєння матеріалу цього курсу вимагає від студентів значних зусиль. Вивчення основ грунтознавства та географії грунтів закладає фундаментальні знання, які необхідні при вивченні наступних географічних дисциплін. Дисципліна розроблена професором кафедри біології Іваном Борисовичем Чорним (світла пам'ять шановному вчителю і колезі), який залишив нам повний навчально-методичний комплекс, який полегшить студентам опанування навчального матеріалу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Географія грунтів з основами грунтознавства” є формування у студентів системи знань про грунт як продукт взаємодії живої і неживої природи.

Вчитель повинен добре знати і розуміти загальну схему процесу грунтоутворення, формування родючості та інших властивостей грунту під впливом комплексу природних факторів та виробничої діяльності людини. Ці знання матимуть пряме практичне втілення – в обгрунтуванні агротехнічних прийомів, в екологічному і трудовому вихованні школярів.

Крім того, студенти повинні оволодіти знаннями про велику різноманітність грунтів, закономірності їх поширення, особливості генезису, будови, принципи раціонального їх використання і охорону. Пізнання закономірностей формування і поширення грунтів має велике світоглядне значення. Вчитель географії повинен глибоко розуміти складний діалектичний взаємозв`язок у географічному середовищі і виключно важливу роль живих організмів у грунтоутворенні.

Завдання дисципліни “Географія грунтів з основами грунтознавства” є: ознайомити студентів з особливостями грунтового покриву і земельними ресурсами України, принципами раціонального землекористування та меліорації. Маючи необхідні знання в цій галузі природознавства, вчитель буде підготовлений до формування правильної громадської позиції учнів в питаннях використання і охорони земельних ресурсів. 

Метою  навчальної дисципліни “Порівняльна фізіологія” є ознайомленння студентів з порівняльними аспектами фізіологічних систем тваринних організмів різних таксономічних груп; законами, що визначають їх діяльність, механізмами регуляції.

Метою навчальної дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності» єознайомити студентів та сформувати у них систему знань про механізми перебігу основних фізіологічних процесів, пов’язаних з вищою нервовою діяльністю; ознайомити із закономірностями функціонування нервових процесів, розширити уявлення про функції різних відділів центральної нервової системи; з’ясувати фізіологію формування поведінкових реакцій організму людини.

Метою навчальної дисципліни «Анатомія людини» є отримання знань про внутрішню і зовнішню будову та форму тіла людини, виявлення взаємозв’язку будови анатомічних структур з функціями організму, формування знань філогенетичного та онтогенетичного походження анатомічних структур, особливостей їхнього ембріогенезу, вікових та статевих відмінностей.  

Завданням навчальної дисципліни «Анатомія людини» є формування уявлення у студентів про місце анатомії людини в системі підготовки вчителя біології; розуміння структурно - функціональних особливостей та процесів життєдіяльності клітин, тканин, органів і систем органів організму людини. Оволодіння знаннями осей та площин тіла людини. Вивчення основних термінів і понять анатомії людини.

Результатом вивчення дисципліни є формування фахових, загальних та інтегральних компетентностей.

Метою навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків» є отримання студентами знань, умінь та навичок щодо раціональної організації навчальної діяльності та проведення контрою за станом здоров’я школярів, розробки та організації профілактичних заходів, оцінки їхньої ефективності, своєчасного виявлення загальних та специфічних для конкретного навчального закладу негативних факторів середовища та ефективної організації навчально-виховного процесу і гігієнічного виховання учнів.

 Завданням навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків» є формування цілісного уявлення про фактори, які визначають здоров’я дітей та підлітків; основні складові фізичного розвитку дитини у різні вікові періоди; моделі здорового харчування та групи здоров’я; режим навчального року, дня і його складові; особливості гігієнічного режиму у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та спеціальних навчальних закладах; чинники несприятливого впливу навчального навантаження та шкільного середовища на здоров’я учнів різного віку.

Результатом вивчення дисципліни є формування навчально-пізнавальних, цілісно-смислових, інформаційних, загально-наукових, загально-професійних компетентностей.