При викладанні розглядаються методологічні засади рекреаційної  географії та  рекреалогії, територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України та світу,  рекреаційне районування, наводиться характеристика рекреаційно-туристичних комплексів України та світу. У галузевій рекреаційній  географії  України вивчаються такі основні складові, як лікувально-курортне господарство, оздоровчо-спортивна, пізнавальна, розважально-ділова галузі рекреаційної діяльності

При викладанні розглядаються методологічні засади рекреаційної  географії та  рекреалогії, територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України та світу,  рекреаційне районування, наводиться характеристика рекреаційно-туристичних комплексів України та світу. У галузевій рекреаційній  географії  України вивчаються такі основні складові, як лікувально-курортне господарство, оздоровчо-спортивна, пізнавальна, розважально-ділова галузі рекреаційної діяльності

При викладанні розглядаються методологічні засади рекреаційної  географії та  рекреалогії, територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України та світу,  рекреаційне районування, наводиться характеристика рекреаційно-туристичних комплексів України та світу. У галузевій рекреаційній  географії  України вивчаються такі основні складові, як лікувально-курортне господарство, оздоровчо-спортивна, пізнавальна, розважально-ділова галузі рекреаційної діяльності

При викладанні розглядаються методологічні засади рекреаційної  географії та  рекреалогії, територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України та світу,  рекреаційне районування, наводиться характеристика рекреаційно-туристичних комплексів України та світу. У галузевій рекреаційній  географії  України вивчаються такі основні складові, як лікувально-курортне господарство, оздоровчо-спортивна, пізнавальна, розважально-ділова галузі рекреаційної діяльності

Вивчення традиційних (літературний, статистичний, картографічний, анкетний, описовий ) та сучасних ( моделювання, соціологічний, економічний, комп'ютерних технологій) методів наукового дослідження та можливості їх використання у туризмі 

Вивчення  порядку створення та особливостей функціонування добровільних громадських об'єднань туристів

вивчення туризму  як унікального соціального явища, його культурного, цивілізаційного. економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного значення у житті суспільства

Курс розроблено як компонент ОП "Туризм" для студентів 3 курсу, здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 242 "Туризм". Дисципліна покликана сформувати системи теоретичних знань та прикладних навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу; для вирішення конкретних економічних завдань, що виникають у сфері туристської індустрії при розробці або просуванні нового турпродукту, заснуванні власного туристичного бізнесу, управлінні туристичними підприємствами або використанні послуг, що вони надають.

Курс "Географія туризму" розрахований студентів 1 курсу (здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 242 "Туризм"). Дисципліна формує чіткі уявлення про основні теоретичні концепції і термінологічний апарат Географії туризму, видову структуру туризму, туристичну освоєність та перспективний розвиток туризму у різних регіонах світу та України. 

Курс, який формує уявлення про існуючі системи гостинності в туристському просторі України та за кордоном, поглиблює знання про їх структуру і складові послуг гостинності, формує необхідні навички до моделювання туристичних послуг та систем гостинності. Розроблений для студентів 3 курсу для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальностю 242 "Туризм".

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Туроперейтинг» складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра  напряму 242 «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та технологія діяльності туроператорів, турагентів та їх об’єднань.

Міждисциплінарні зв’язки навчальний курс «Туроперейтинг» тісно взаємопов’язана з наступними дисциплінами:  географія туризму, психологія, рекреалогія, соціологія, економіка туризму та ціноутворення, та потребує від студентів широкої області загальноосвітніх та спеціально-економічних знань.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу для вирішення конкретних економічних зав-дань, що виникають у сфері туристської індустрії при розробці або просу-ванні нового тур продукту, заснуванні власного туристичного бізнесу, управлінні туристичними підприємствами або використанні послуг, що вони надають.

Метою вивченнянавчальної дисципліни “Менеджмент у туризмі” є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які за рахунок набутих знань, навичок  та  вмінь, зможуть здійснити  управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями туристичної сфери.

         Завдання вивчення дисципліниє  теоретична  та  практична  підготовка студентів в  галузі  менеджменту  організації. Озброїти  їх  сучасними знаннями  теорії  управління  туристичним  підприємством  та  практичними  навичками  впливу  на  трудову  поведінку  як  колективів  працівників, так і окремих  виконавців, для  забезпечення ефективної  діяльності  організації.

         

Метою  викладання навчальної дисципліни  “Маркетинг  у  туризмі”  є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які за рахунок набутих знань, вміння реально використовувати  маркетинг, необхідних наукових досліджень для визначення і реалізації планів розвитку туризму могли б значно підвищити його ефективність управління та використати як надійний інструмент досягнення успіху на ринку туристичних послуг в конкурентній боротьбі в сучасних умовах господарювання.

          Завдання вивчення дисципліни - це вивчення методологічних і практичних положень маркетингу в туризмі, вміння творчо застосовувати його в залежності від конкретної ситуації як на вітчизняному, так і зарубіжному ринку.

  

Дисципліна  «Реклама у туризмі»  формує у майбутніх бакалаврів знання про  основні види реклами та суть рекламної діяльності в туризмі.