Мета курсу «Деонтологія» полягає у оволодінні студен_1

Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня магістр, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка».

Сучасна економічна теорія, є результатом багатовікового розвитку економічної думки і відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, так і з позицій  різноманітності шкіл і напрямів економічної науки.

Знайомство з основними течіями економічної теорії ХХ – початку ХХІ ст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією і інструментарієм економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, з’ясувати взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня магістр, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка».

Сучасна економічна теорія, є результатом багатовікового розвитку економічної думки і відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, так і з позицій  різноманітності шкіл і напрямів економічної науки.

Знайомство з основними течіями економічної теорії ХХ – початку ХХІ ст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією і інструментарієм економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, з’ясувати взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.

Програма вибіркової  навчальної дисципліни “Бренд-менеджмент” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка».

 

Предметом вивчення дисципліни є процес управління діяльністю організації щодо формування, розвитку та підтримки портфеля брендів підприємства.

 Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Бренд-менеджмент» взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами як рекламний менеджмент, стратегічний маркетинг, менеджмент персоналу, фінансовий менеджмент, маркетинг,  які є суміжними і забезпечують глобальне розуміння структури і змісту економічної діагностики та методики її проведення.

Метою вивчення дисципліни є формування системи прикладних знань студентів у сфері управління брендами, розуміння концептуальних засад системного управління діяльністю у сфері брендингу, набуття умінь підготовки і прийняття управлінських рішень у цій галузі діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Бренд-менеджмент» є теоретична й практична підготовка студентів з питань:

− сутності та ролі брендів у сучасному бізнесі;

− суб’єктів бренд-менеджменту;

− методів управління формуванням та розвитком торговельних марок;

− основних функцій бренда та його характеристик;

− використання основних комунікацій та медіа-каналів у системі брендменеджменту;

− побудови бренда на основі моделей, що використовуються у брендменеджменті;

− інструментів формування корпоративної культури бренда;

− формування технологій, що використовуються у побудові бренда.