Курс вибіркового блоку "Практична психологія"

Нормативна дисципліна "Організація наукових досліджень"

Факультет фізичного виховання та спорту

ОР - другий (магістерський) рівень

Термін викладання - перший навчальний семестр

Викладач - Родінова Наталія Леонідівна, доцент кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти

Пспеціальність 053 Психологія (психологія розвитку особистості) бакалавр

Даний курс створено для: 

–       оволодіння майбутніми учителями початкової школи дидактико-методичною та предметно-математичною компетентностями, відповідно типовим освітнім програмам з математики для учнів початкової школи

 Вибіркова дисципліна студентів 2 МГПН

   Вибіркова дисципліна студентів 2 курсу Початкова освіта

У курсі розкрито актуальні питання основних напрямів немедичної психотерапії як професійної діяльності й процесу психологічної допомоги. Представлено класичні напрями психо- терапії, такі як психоаналіз, поведінкова, клієнт-центрована, тілесна, інтерперсональна психотерапія, гештальт-терапія та інші. Сучасні напрями психотерапевтичного знання розкрито з чотирьох точок зору (суть психотерапії, генеза неврозу, техніки психотерапії й результат психотерапевтичного впливу).

У курсі розкрито актуальні питання основних напрямів немедичної психотерапії як професійної діяльності й процесу психологічної допомоги. Представлено класичні напрями психо- терапії, такі як психоаналіз, поведінкова, клієнт-центрована, тілесна, інтерперсональна психотерапія, гештальт-терапія та інші. Сучасні напрями психотерапевтичного знання розкрито з чотирьох точок зору (суть психотерапії, генеза неврозу, техніки психотерапії й результат психотерапевтичного впливу).

Історична пам’ять українського народу – традиційне поле інформаційних війн з боку Російської Федерації. Росія використовує інтерпретації історії з метою легітимації своєї агресивної політики, спрямованої на руйнацію української національної ідентичності, розкол і знищення Української Держави.

Завдання курсу «Історія української державності» протистояти російській ідеологічній та інформаційній агресії, дати студентській молоді правдиві, об’єктивні знання з історії української державності.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія української державності» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

У процесі входження України як суверенної демократичної держави у світове співтовариство зростає національна самосвідомість її громадян. Разом із нею зростає суспільна потреба в забезпеченні прискореного розвитку пріоритетних наукових напрямків: дослідження проблем сучасного суспільно-політичного та соціального розвитку України, піднесення політичної культури, формування громадянського суспільства, вивчення історії державності України.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія української державності» є виникнення та основні етапи розвитку державності українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

 Мета та завдання навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української державності» є: формування у студентів державницького мислення, розуміння об’єктивного ходу суспільного розвитку, політичної культури; вироблення у студентів навичок роботи з джерелами і літературою, наукового мислення, а також вміння чітко і переконливо викладати свої думки; виховання у студентів національної свідомості, почуття патріотизму, державницького розуміння суспільних проблем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української державності є:

- підготовка фахівця з університетським рівнем знань;

-ознайомлення студентів з новітніми досягненнями історичної науки й пізнання історичного процесу державотворення України;

- виховання у студентів поваги до державницьких здобутків минулих поколінь;

-формування особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, національно-духовних пріоритетів, сприйняття ідей гуманізму, демократизму та патріотизму.